عنوان
تعيين مدول يانگ استاتيک سنگ ها با استفاده از مدول يانگ ديناميک
نویسنده (گان)
مسعود کريم نژاد
چکیده مقاله
تعيين مدول هاي الاستيک سنگ ها با استفاده از سرعت امواج صوتي رايج ترين روش ارزيابي مقاومت مکانيکي سازندهاي زيرزميني در صنعت نفت است. اما يکي از مشکلات اين روش اين است که داده هاي حاصل از آن نيازمند تصحيح به منظور به دست آوردن مدول هاي واقعي سنگ هاست (Wyatt, C., 2011). هر چند مدول هاي يانگ استاتيک سنگ ها که از انجام تست هاي آزمايشگاهي روي نمونه سنگ ها حاصل مي شوند به مقادير واقعي نزديک ترند اما از آن جا که نمي توان براي بازه هاي عمقي زياد از سازندهاي زيرزميني مغزه گيري کرده و مدول يانگ استاتيک را از طريق روش هاي آزمايشگاهي که پر هزينه و زمان بر هستند به دست آورد، لذا از روش هاي چاه پيمايي صوتي مقادير مدول يانگ ديناميک را به دست مي آورند که به نسبت ارزان قيمت تر بوده و بازه هاي عمقي بيشتري از سازندهاي زير زمين را تحت پوشش قرار مي دهد. اما چون اين مقادير ديناميک نسبت به مقادير استاتيک از واقعيت دورترند، لذا بايد روابطي به منظور تصحيح آن ها و محاسبه مقادير مدول يانگ استاتيک سنگ ها توسعه داد. در اين مقاله با جمع آوري داده ها از سنگ هاي مناطق گوناگون، يک رابطه تجربي جديد به منظور تصحيح مدول يانگ ديناميک سنگ هاي با جنس و ليتولوژي مختلف و تخمين مدول يانگ استاتيک آن ها ارائه شده است که با آن مي توان مقادير واقعي مدول يانگ استاتيک را در اعماقي که نمونه سنگ آن ها در دسترس نيست تعيين نمود.

متن کامل مقاله