عنوان
بررسي آبشستگي در اطراف پايه استوانه اي شکل پل ها در حضور طوق و کابل
نویسنده (گان)
احسان گرامي
چکیده مقاله
نقش استراتژيك پل‌ها در مسائل گوناگون از جمله برقراري راه‌هاي ارتباطي بر کسي پوشيده نيست. همه ساله پل‌هاي زيادي در سراسر جهان تخريب مي‌شوند. تخريب اين پل‌ها اکثراً به دلايل سازه‌اي نيست، بلكه به دليل در نظر نگرفتن نقش عوامل هيدروليكي در طراحي پل‌هاست. به‌همين دليل تلاشهاي بسياري براي كنترل و كاهش آب‌شستگي پاية پل از جمله استفاده از طوقه، شالوده و شكاف صورت گرفته است. در اين تحقيق تاثير استفاده همزمان از کابل و طوق در کاهش ميزان آبشستگي رسوبات اطراف پايه¬ پل مورد بررسي قرار گرفته است. قصد از انجام اين تحقيق اين است که با پيچيدن کابل دور پايه پل از شدت حرکت رو به پايين آب بعد از برخورد به پايه کاهش داده و ميزان تاثير آنرا بر کاهش عمق آبشستگي در نظر گرفته. همچنين با نصب صفحه ي محافظ (طوق) در اطراف پايه پل بستر را در مقابل سيستم گرداب اطراف پايه محافظت کرده و ميزان آبشستگي را کاهش ميدهند. در مطالعه فوق تاثير تغيير قطر کابل ها براي پايه استوانه اي به قطر 3 سانتي متر همراه با نصب طوق روي بستر به ضخامت ناچيز و قطر (2D) و مقايسه آن با پايه استوانه اي با کابل بدون طوق انجام گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که نصب طوق و کابل با اندازه ي 14% بيشترين کارايي را در کاهش آبشستگي داشته بطوري که عمق آبشستگي را به 94% کاهش داده است.

متن کامل مقاله