عنوان
نگرشي بر وقوع زمين لغزش در شهر گرمي(استان اردبيل)
نویسنده (گان)
امير ترکپور
رضا طلائي
هوشيار ايماني کله سر
چکیده مقاله
سالانه در منطقه گرمي لغزش¬هاي جديد بوقوع مي¬پيوندد همچنين برخي از لغزش¬هاي قديمي دوباره فعاليت مي¬نمايد. برخي از جابجائي¬ها در محدوده شهري بوقوع مي¬پيوندد و به اين دليل مشکلات جدي بوجود مي¬آورد. هر چند تاکنون ميزان خسارت دقيق زمين لغزش¬ها در منطقه گرمي برآورد نگرديده است ولي جهت کاهش اثرات سوء اقتصادي اجتماعي اين پديده نياز به يک برنامه ريزي جامع توسعه¬اي واستراتژي مدون جهت کاهش خسارت وخطرات زمين لغزش مي¬باشد. يکي از مناطقي که در شهر گرمي در سي سال گذشته هر ساله معضلاتي را بوجود آورده است دامنه¬هاي شمالي و شمال شرقي اين شهر است که بنام محله طالقاني معروف مي باشد. در اين مقاله سعي شده زمين لغزش اين محله بطور اجمالي بررسي شده و براساس شرايط فعلي آنها پيشنهادهاتي ارائه شود

متن کامل مقاله