عنوان
طراحي و ساخت دستگاه هيدروپنوماتيکي خزش و بررسي رفتارخزشي توف هاي شمال قزوين(مطالعه موردي)
نویسنده (گان)
محمد حسين قبادي
محمد رضا نيکودل
عليرضا طالب بيدختي
چکیده مقاله
آگاهي از رفتار وابسته به زمان سنگ ها در طراحي و اجراي پروژه هاي مهندسي بخصوص وقتي که پايداري سازه ها در دراز مدت مطرح است اهميت دارد. اين مقاله به معرفي دستگاه آزمايشگاهي مي پردازد که براي تعيين رفتار خزشي سنگ ها به کار مي رود. يکي از روش هاي بررسي رفتار خزشي سنگ ها، اعمال بار ثابت مشخص بر روي نمونه و قرائت کرنش هاي تابع زمان در طول مدت اعمال بار مي باشد. در دستگاه طراحي شده براي اولين بار از سيستم هيدروليک- پنوماتيک براي اعمال بار محوري و جانبي بر روي نمونه استفاده شده است. با توجه به سيستم تامين بار طراحي شده، اين دسنگاه قادر به اعمال بار ثابت براي دوره هاي طولاني مدت مي باشد. لذا براي ارزيابي رفتار خزشي نمونه ها در دراز مدت مناسب مي باشد. همچنين با توجه به ظرفيت بالاي بارگذاري دستگاه امکان ارزيابي رفتار خزشي سنگ هاي سخت نيز فراهم گرديد. علاوه بر اين با طراحي سلول فشار، انجام آزمايش خزش سه محوري بر روي نمونه ها تا فشار جانبي 30 مگاپاسکال مقدور مي باشد. در اين تحقيق نتايج آزمايش خزش تک محوري بر روي توف هاي جوش خورده منطقه اباذر قزوين ارائه گرديد و با استفاده از مدل کلوين- ويت ثابت هاي ويسکو الاستيک اين سنگ تعيين گرديد.

متن کامل مقاله