عنوان
ارزيابي سطح آلودگي و ريسک اکولوژيکي فلزات سنگين در خاکها و غبارهاي ترافيکي شهر مشهد
نویسنده (گان)
فرزانه بهروش
چکیده مقاله
غبارها، ذرات معلق در هوا هستند كه از منابع مختلف زميني و انسان ساز به وجودآمده و پس از گذشت زمان با توجه به اندازه و چگالي شان مجددا روي سطح شهر فرو مي نشينند. 12نمونه از غبارهاي خياباني از كنارة چند خيابان اصلي و بزرگراه در فصل تابستان و در شرايط آب و هوايي خشك جمع آوري و غلظت فلزات آهن، روي، سرب، نيكل، كروم و مس د ر آنها اندازه گيري شد. منابع احتمالي آلاينده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل اجزاي اصلي شناسايي، هم چنين با استفاده از ضريب غني سازي آثار احتمالي فعاليت هاي انساني بر غلظت فلزات سنگين ارزيابي شد. نتايج آناليز، غلظت هاي بالاي فلزات سرب، مس، روي و نيكل را نسبت به ميانگين غلظت اين فلزات در پوسته زمين نشان داد. سطح آلودگي با استفاده از شاخص زمين انباشت (Igeo) ،شاخص آلودگي (PI) و شاخص آلودگي يکنواخت (IPI) بررسي گرديد. شاخص آلودگي نشان مي دهد که تمام نمونه ها سطح بالايي از آلودگي بوسيله سرب را دارند، همچنين فلز روي نيز در بيشتر نمونه ها سطح بالاي آلودگي را نشان مي دهد در حاليکه عناصر نيکل و مس سطح متوسط آلودگي را نشان مي دهد. تحليل نتايج نشان داد آلودگي مي تواند ناشي از فعاليت هاي مختلف انساني از جمله ترافيك سنگين خودروها، احتراق سوخت هاي فسيلي، مواد افزودني به سوخت خودروها، خوردگي سطوح فلزي اتومبيل ها و خوردگي مصالح ساختماني باشد . محاسبات مربوط به ريسك اكولوژيكي نيز با استفاده از روش هاكانسون انجام گرفت. تمامي نقاط مورد مطالعه ريسك اكولوژيكي خيلي زياد را نشان مي دهند.

متن کامل مقاله