عنوان
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگرسزه اي سد سردشت به منظور ارزيابي وضعيت ابگذري
نویسنده (گان)
محمد عباسي
عرفان صادقي
علي اروميه اي
چکیده مقاله
در اين مقاله وضعيت زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگريزه اي سردشت از نظر خصوصيات ليتولوژي، زمين ساختاري، رفتار هيدروليکي و ساير ويژگي هاي ژئوتکنيکي مورد بررسي قرار گرفته و در پايان پيشنهادات لازم اارئه گرديده است

متن کامل مقاله