عنوان
بهسازي خاک با استفاده از روش هاي اصلاح هيدروليکي
نویسنده (گان)
احسان قصري
صادق احسانفر
علي پوراربابي
چکیده مقاله
مهندسين ژئوتکنيک براي بهسازي خاک و با هدف افزايش مقاومت برشي و ظرفيت باربري آن از روشهاي مختلفي استفاده مي كنند. يكي از اين روش هاي فيزيکي، روشهاي اصلاح هيدروليکي بوسيله انجماد و گرمايش خاك مي باشد. تغييرات در ساختمان خاک جدا از تغييرات محتواي آب، باعث استفاده از روشهاي اصلاحي بر پايه دما وهمچنين ابزارهاي ديگر شده است.انجماد خاک فرآيندي است که طي آن لايه هاي آبدار را بطور موقت نفوذناپذير و مقاومت فشاري و برشي آن را با تبديل آب بين درزه ها به يخ افزايش مي دهند. انجماد خاک معمولاً به منظور ممانعت از نفوذ جريان آب زير زميني به درون محل حفاري جهت آماده سازي عمليات گودبرداري ساختماني و ايجاد پايداري موقت مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين از روش حرارتي براي ايجاد تغييرات در محتواي آب موجود در خاک ميتوان استفاده نمود که پر کاربرد ترين آنها استفاده از شمعهاي ژئوترمال ميباشد. در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه اصول و کاربردهاي روش هاي مختلف اصلاح هيدروليکي بررسي گردد.

متن کامل مقاله