عنوان
تحليل خواص توده هاي سنگي ساختگاه سدکارواندر خاش از لحاظ امکان فرار آب و وجود کارست
نویسنده (گان)
جعفر رهنماراد
احسان قصري
چکیده مقاله
ساختگاه سد مخزني کارواندر در 70 کيلومتري جنوب غرب شهرستان خاش در استان سيستان و بلوچستان و بروي رودخانه کارواندر و ميان دره اي تنگ و نامتقارن در زون فليش شرق ايران قرار دارد. اين مجموعه فليشي شامل ماسه سنگ، شيل، سنگ آهک به سن ائوسن و سنگهاي اسليت و فيليت مي باشد.گمانه هاي اکتشافي به حفرات و مجاري کارستي برخورد نکرده اند ولي با وجود لايه هاي آهکي در بيش از 90 درصد گمانه ها و همچنين مشاهدات سطحي از جمله درزه و شکاف، ترکها ، شکستگي و خردشدگي در لايه هاي ماسه سنگي ديواره چپ و آهکهاي ديواره راست، به نظر ميرسد که ساختگاه سد کارواندر داراي پتانسيل کارستي پنهان باشد. درزه هاي ديواره راست فاقد پرشدگي لازم و غير آب بند محسوب ميشوند و بعلت وجود اختلاف در مقاومت سنگ پي و شکسته شدن آن در برخي از بخشهاي عميق، مقدار نفوذپذيري در عمق افزايش مي يابد. همچنين محاسبه پيش بيني بزرگي زمين لرزه با روشهاي مختلف، 3/6 ريشتر تعيين گرديده است که ميتوان ازآن بعنوان پتانسيل خطر در هنگام وقوع نام برد. هدف از اين تحقيق، بررسي امکان فرار آب و احتمال وجود کارست در ساختگاه سد کارواندر مي باشد.

متن کامل مقاله