عنوان
کاربرد ضريب لانژليه براي مطالعه کيفيت آب¬هاي مناطق دگرساني و کاني¬سازي براي مصارف صنعتي
نویسنده (گان)
سيد امين ميرسجادي
چکیده مقاله
محدوده مطالعاتي در 27 كيلومتري شمال¬غرب شهرستان مشگين¬شهر، بين طول¬هاي جغرافيايي 123247 تا 93547 و عرض¬هاي جغرافيايي 463238 تا 253438 واقع شده است. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان آلودگي گياهان در منطقه لاهرود به عنصر آرسنيک و نيز تعيين منشأ اين آلودگي¬ها است. در اين مطالعه رفتار زيست¬محيطي فلز آرسنيک در 12 نمونه گياه برداشت شده از مناطق کاني¬سازي و دگرساني شمال¬غرب شهرستان مشگين¬شهر مورد بررسي قرار مي¬گيرد و بعد از تخمين شدت آلودگي راهکارهاي عملي براي بهسازي اين منابع ارايه مي¬شود. نمونه¬هايي که از آب¬هاي سطحي و زيرزميني، خاک و گياهان ناحيه در اين مطالعه و مطالعات گذشته جمع¬آوري شده¬اند، حاوي غلظت¬هاي بالاتري از عنصر آرسنيک نسبت به مقادير استاندارد و قراردادي معين شده توسط موسسات بين¬المللي ارائه¬کننده مقادير رهنمود هستند. غلظت¬هاي زياد آرسنيک در گياهان محدوده مطالعاتي (بالاي 21 قسمت در ميليون) کاملاً مشهود است. وجود تغييرات زياد در غلظت آرسنيک بر اين نکته دلالت مي¬کند که هم ويژگي¬هاي فيزيکي (اندازه دانه)و هم ويژگي¬هاي شيميايي (pH، فازهاي ثانويه مانند سولفيدها، اکسيدهاي آهن و کاني¬هاي رسي) در پراکندگي اين عنصر در محيط نقش مهمي دارند. pH پايين باعث حل شدن فلزات سنگين و در نتيجه انتقال آنها به نقاط دورتر مي¬شود. ضريب غني¬سازي محاسبه شده براي نمونه¬هاي خاک بسيار بالا است (بالاي 120). بررسي‌ تغييرات‌ ضريب‌ لانژليه‌ آبهاي‌ آلتره‌ و غيرآلتره‌ منطقه‌ طرح‌ نشان‌ داده‌ كه‌ آبهاي‌ آلتره‌ داراي‌ ويژگي‌رسوب‌ دهندگي‌ تا خورندگي‌ بسيار شديد هستند. اين‌ نوع‌ آبها فوق‌ العاده‌ براي‌ سلامت‌ انسان‌ و محيط زيست‌خطرناك‌ و در صورت‌ استفاده‌ به‌ شدت‌ به‌ سيستم‌هاي‌ انتقال‌ آب‌ صدمه‌ وارد مي‌سازند.

متن کامل مقاله