عنوان
بررسي اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان
نویسنده (گان)
جواد دولتي
محمد لشكري پور
محمد غفوري
چکیده مقاله
آبخوان زاهدان با مساحت بيش از 130 كيلومتر مربع در شمال دشت زاهدان واقع شده و بررسي كيفيت آب زيرزميني آن ، به دليل قرار گيري شهر زاهدان و نقشي كه در تامين آب شرب بخشي از شهر دارد ضروري به نظر مي رسد. افزايش شديد جمعيت شهر و به طبع آن گسترش سريع وسعت آن در طي 80 سال گذشته باعث ايجاد تغييرات هيدروژئولوژيكي(كمي و كيفي)بارزي در آبخوان در محدوده شهر شده است. اثرات زيست محيطي توسعه شهر بر روي آبخوان زاهدان به صورت آلودگي آبخوان، بالاآمادگي سطح آب و تغيير كيفيت آب زيرزميني در داخل محدوده شهر قابل دسته بندي است. بررسي نقشه تغييرات 10 ساله سطح آب زيرزميني نشان مي دهد كه در بخش مهمي از شهر سطح آب زيرزميني بالا آمده است. همچنين غلظت عناصر اصلي مانند كلر و هدايت الكتريكي در محدوده شهر نسبت به خارج آن افزايش قابل توجهي يافته و غلظت نيترات آب زيرزميني در بيشتر مناطق شهر شديدا افزايش يافته است. دليل عمده بالاآمدگي سطح آب زيرزميني انتقال سالانه 25 ميليون متر مكعب از چاه نيمه ها براي شرب و خروج چاههاي شرب داخل شهر از سيستم توزيع و دليل عمده آلودگي آبخوان دفع فاضلاب توسط چاههاي جذبي است.

متن کامل مقاله