عنوان
مقايسه مدول تغيير شکل بدست آمده از آزمايش‌هاي برجاي بارگذاري صفحه‌اي و ديلاتومتري
نویسنده (گان)
محسن رضائي
محمد غفوري
رسول اجل لوئيات
چکیده مقاله
مدول تغيير شکل توده سنگ، قابليت تغيير شکل توده سنگ در برابر بارگذاري و باربرداري مي‌باشد. اين پارامتر از مهمترين پارامترها در طراحي‌هاي مهندسي توده سنگ مي‌باشد. براي بدست آوردن مدول تغيير شکل توده سنگ، دو روش مستقيم و غير مستقيم وجود دارد. در روش غير مستقيم با استفاده از نتايج آزمايش‌هاي آزمايشگاهي و خصوصيات توده سنگ و با استفاده از روابط تجربي موجود، اين پارامتر بدست مي‌آيد. در روش‌هاي مستقيم، با استفاده از آزمايش‌هاي برجا، مدول تغيير شکل توده سنگ برآورد مي‌شود. از مهمترين و معمولترين آزمايش‌هاي برجا مي‌توان به بارگذاري صفحه‌اي و ديلاتومتري اشاره کرد. آزمايش‌هاي برجا با توجه به حجم توده سنگي که تحت تأثير قرار مي‌دهند، ممکن است نتايج متفاوتي را ارائه دهند. در اين پژوهش مقايسه‌اي بين نتايج بدست آمده از آزمايش‌هاي بارگذاري صفحه‌اي و ديلاتومتري انجام شده در ساختگاه سد بختياري صورت گرفته و با آزمون‌هاي آماري مناسب نتيجه‌گيري شده است که نتايج اين دو روش آزمايش برجا، تفاوت معني داري با هم نداشته و ميانگين آنها با ميزان خطاي قابل قبولي با هم برابر مي‌باشد.

متن کامل مقاله