عنوان
ريزش¬هاي دامنه اي در منطقه تنگ¬سرحه-نيک¬شهر مکران
نویسنده (گان)
امير حمزه سلطاني گرد فرامرزي
چکیده مقاله
منطقه مورد مطالعه در مکران داخلي بين راندگي بشاگرد در شمال و راندگي¬هاي قصرقند و کهورکان در جنوب و در جنوب خاوري ايران قرار دارد. دامنه هاي محور تنگ¬سرحه – نيک¬شهر از لحاظ ناپايداري دامنه اي پتانسيل بالايي دارند.در اين پژوهش سعي شده به کليه عوامل تأثيرگذار در ناپايداري هاي دامنه اي پرداخته شود. مناطق و واحد هاي سنگي مستعد به وقوع انواع ناپايداري با درنظر گرفتن محدوده و تراکم سطحي آنها با بهره گيري از نرم افزار هاي ديپس (DIPS) و راک پک3 (Rock Pack III) محاسبه و با استفاده از نرم افزار اتوکد (Auto Cad Map) موقعيت آنها در نقشه اي زمين شناسي مهندسي ثبت و ضريب ايمني شان نيز مشخص شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، ساختار هاي زمين شناسي، جنس سنگ، نوع سازند، شيب و ارتفاع، بارگذاري و بارش هاي جوي به عنوان عوامل مهم ايجاد ناپايداري دامنه اي منطقه شناسايي شدند. مهمترين ناپايداري ها لغزش صفحه اي و ريزش تعيين گرديد. سه محل داراي بيشترين پتانسيل لغزش صفحه اي مي باشند. در چنين شرايطي دامنه هاي مسير با شيب بالاي 30 درجه را به شدت ناپايدار مي کند، پي آمد اين رويداد مسدود ماندن مسير، به خطر افتادن وسائل نقليه و تخريب روستا هاي محل مي باشند.

متن کامل مقاله