عنوان
ارزيابي نفوذپذيري توده سنگ هاي ساختگاه سد بيستون، کرمانشاه
نویسنده (گان)
مهدي کرمي
چکیده مقاله
. يکي از پارامتر هايي که در بررسي هاي ژئوتکنيکي ، مورد ارزيابي قرار ميگيرد ، تعيين مقدار نفوذپذيري توده سنگي است که متدوال ترين روش جهت تعيين آن ، انجام آزمايش فشار آب (لوژان) ميباشد . اين آزمايش در گمانه هاي اکتشافي و در فواصل معين انجام ميشود که اين فواصل بر اساس ويژگي هاي سنگ از 5متر در سنگ هاي داراي شکستگي کم تا 1متر در سنگ هاي بسيار خرد شده تغيير مي يابد. بعد از انجام آزمايش ، مقادير فشار و آبگذري در هر پله تعيين و نمودار هاي فشار- آبگذي ترسيم مي شوند. که با توجه به شکل نمودار، ميتوان رفتار توده سنگ را در برابر جريان و فشار اعمال شده، ارزيابي نمود . نتايج حاصل از اين بررسي در ارزيابي مقدار نشست و برآورد تزريق پذيري توده سنگ بسيار حائز اهميت است .بدين منظور تعداد 63 آزمايش لوژان در ساختگاه سد بيستون ، مورد بررسي قرار گرفته و انواع رفتار هاي هيدروليکي از قبيل جريان خطي، جريان آشفته، اتساع ، آبشستگي و پرشدگي، تعيين و فراواني هرکدام از موارد فوق مشخص شده است که بر اساس آن مي توان جريان غالب را در ساختگاه سد تعيين کرده و نوع رفتار هيدروليکي توده ي سنگ را با توجه به شرايط زمين شناسي بررسي نمود

متن کامل مقاله