عنوان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي منابع قرضه ريزدانه سد بيستون، کرمانشاه
نویسنده (گان)
مهدي کرمي
چکیده مقاله
تامين منابع قرضه سد هاي خاکي يکي از مباحث اساسي را در مطالعات امکان سنجي احداث سد ها ميباشد که در برخي از موارد عدم امکان تامين منابع قرضه با ويژگي هاي ژئوتکنيکي مناسب و با صرفه اقتصادي، احداث سد ها توجيه ناپذير مي نمايد.در فاز مطالعاتي 1 جمعا 14 حلقه چاهک دستي با عمق حداکثر 5 متر ( جمعا 4/58متر) در محدوده محور سد حفاري و نمونه هاي ميانگين و مقطعي اخذ گرديد و بر روي آنها آزمايشات مربوطه صورت گرفته است در اين مقاله، ضمن بررسي موقعيت و مکان تامين منابع قرضه ريزدانه سد بيستون ويژگي هاي ژئوتکنيکي آن از قبيل دانه بندي ،واگرايي، نفوذپذيري و تراکم و غيره مورد ارزيابي قرار گرفته و در پايان نتايج بدست آمده تحليل و ارائه گرديده است

متن کامل مقاله