عنوان
تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي شهر شاهرود
نویسنده (گان)
محسن محمدي
چکیده مقاله
شهر شاهرود ، واقع در شمال شرق ايران بر روي نهشته هاي جوان کواترنري و در مرز دو زون ساختاري البرز شرقي و ايران مرکزي قرارگرفته است. با توجه به نرخ بالاي توسعه شهري مطالعات جامع زمين شناسي مهندسي براي شناخت محدوديت هاي ژئوتکنيکي، بر سر راه توسعه شهري مورد نياز است. در اين پژوهش با جمع آوري نقشه هاي زمين شناسي،توپوگرافي وعکس هاي هوايي و برداشت هاي صحرايي به منظور تصحيح آنها، با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) نقشه هاي رقومي زمين شناسي، هيدرولوژي و شيب تهيه شده است.سپس با جمع آوري اطلاعات ژئوتکنيک بيش از 140 پروژه بانک اطلاعات ژئوتکنيک تشکيل و از آن براي ارزيابي خصوصيات فيزيکي ومکانيکي خاک در گستره مورد مطالعه استفاده شده است. در نهايت با تلفيق لايه هاي مختلف نقشه زمين شناسي مهندسي شهر شاهرود با 6 پهنه زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي مختلف تهيه شده است.

متن کامل مقاله