عنوان
بررسي ميزان پايداري خاکهاي موجود بين چاه نيمه هاي سيستان براي احداث کانال انتقال آب
نویسنده (گان)
مهناز اربابي
چکیده مقاله
مخازن چاه نيمه از چهار فرو رفتگي بزرگ در شرق سيستان تشکيل شده است. جهت بررسي رفتارسنجي خاک بين چاه نيمه ها بايد شرايط حکمفرما بر ناپايداري، خصوصيات و رفتار خاک در احتمال وقوع گسيختگي و نشست مشخص شود. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پايداري خاکهاي موجود بين چاه نيمه هاي سيستان براي احداث کانال انتقال آب مي باشد. با نمونه برداري از خاک بين چاه نيمه هاي و انجام آزمايش هاي ژئوتكنيكي، وضعيت پايداري خاکهاي موجود بررسي گرديد. خاک منطقه فاقد حد خميري و رواني مي باشند و رفتار غيرپلاستيك، چسبندگي كم و مقاومت برشي پاييني دارند. با توجه به اهميت مخازن چاه نيمه به عنوان مهمترين منبع تأمين كننده آب شرب و كشاورزي منطقه، ضروري است، با اجراي طرح هاي مهندسي براي احداث کانال انتقال آب، راهكارهاي اساسي ارائه گردد.

متن کامل مقاله