عنوان
تاثيرات زيست¬محيطي کروم (Cr) موجود در افيوليت¬ها و معادن کروميتي منطقه گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت¬حيدريه) بر منابع آب و خاک منطقه
نویسنده (گان)
Ali ghasemi
مرتضي رزم آرا
چکیده مقاله
بررسي مهاجرت و جابجايي کروم در پساب¬هاي معدني منطقه گرماب - آبدارو نشان داد که در اين پساب¬ها، غلظت بالايي از کروم وجود دارد و حتي چندين منبع آبي منطقه در حد آب آلوده تشخيص داده شد که از نظر كروم مقادير بالاتري از حد استاندارد (WHO) داشته که نشان¬دهنده آلايندگي اين منابع آبي توسط واحد¬هاي افيوليتي و پساب¬هاي معادن کروميتي مي¬باشد. با بررسي پراکندگي کروم بين خاک و پساب¬هاي معدني در منطقه گرماب-آبدارو، مشخص شد که حد مهاجرت و جابجايي کروم در خاک¬هاي منطقه بستگي زيادي به تاثيرات خاک¬هاي رسي منطقه، نوع رس و بويژه تحرک کمپلکس هاي فلزي - مواد آلي خاک دارد. اين تحرک توسط عوامل گوناگوني از جمله حد مقدار آلايندگي خاک توسط کروم، ظرفيت کروم، مقدار مواد آلي خاک (مواد هوميک) و اسيديته آب هاي منطقه (pH) کنترل مي شود. مطالعه پساب¬هاي معادن کروميتي منطقه نشان داد که مقدار کروم خاک به شدت تحت تاثير نوع خاک¬هاي رس منطقه، اکسيدهاي آهن (با تشکيل اکسيدهاي آهن آبدار) و مقدار مواد آلي خاک مي¬باشند. افزايش اسيديته آب هاي منطقه منجر به افزايش حضور کروم (III) و در نهايت کروم (VI) در اين محلول ها شده است.

متن کامل مقاله