عنوان
ارزيابي درجه هوازدگي گرانيت¬هاي جنوب قروه با استفاده از شاخص¬هاي فيزيکي و مکانيکي
نویسنده (گان)
حميد فرهادي
مجتبي حيدري
اشرف ترکيان
چکیده مقاله
شناخت ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي سنگ ها در اجراي پروژه هاي مهندسي از اهميت بسزايي برخوردار است. هوازدگي به عنوان يک فرآيند تابع زمان، بر خواص مهندسي سنگ¬ها اثرگذار است. در اين پژوهش، اثر فرآيند هوازدگي بر تغييرات شاخص¬هاي فيزيکي شامل تخلخل، سرعت موج فشاري، جذب آب و سختي و شاخص¬هاي مکانيکي شامل شاخص بار نقطه¬اي، مقاومت کششي غير مستقيم و مقاومت فشاري تک محوري سنگ¬هاي گرانيتي جنوب قروه مطالعه شده است. با توجه به نمودارهاي ترسيم شده و ضرايب همبستگي بين شاخص¬هاي فيزيکي- مکانيکي و درجه هوازدگي مشخص است که ارتباط نزديک و معنا¬داري بين پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي با درجه هوازدگي وجود دارد. با افزايش درجه هوازدگي، پارامترهاي جذب سريع آب و در صد تخخل به صورت تواني افزايش مي¬يابند، درحاليکه پارامترهاي سرعت موج فشاري و عدد سختي چکش اشميت به صورت غير خطي کاهش پيدا مي¬کنند. پارامترهاي مقاومت فشاري تک محوري، مقاومت کششي غير مستقيم و شاخص بار نقطه¬اي نيز با افزايش درجه هوازدگي به صورت نمايي کاهش مي¬يابند. با استفاده از رگرسيون چند متغيره، روابط تجربي بين شاخص¬هاي فيزيکي و مکانيکي گرانيت¬هاي منطقه و درجات هوازدگي استخراج شده است.

متن کامل مقاله