عنوان
برآورد فرسايش و رسوب با مقايسه ي دو روش MPSIAC و EPM (مطالعه موردي حوضه آبخيز سد خاكي سورچكي سراوان)
نویسنده (گان)
بتول مرادقلي
چکیده مقاله
فرآيند فرسايش خاك يك پديده ي پيچيده اي بوده كه شناخت عوامل تأثير گذار بر روي آن در هر منطقه اي امري ضروري مي باشد از طرفي برآورد وضعيت فرسايش و رسوب خاك از ضرورتهاي اساسي در مديريت حوضه هاي آبخيز جهت توسعه پايدار به شمار مي رود. دراين تحقيق با بررسي وضعيت فرسايش و برآورد ميزان رسوب ، در حوضه آبخيز سد خاكي سورچكي با مساحت 15753 هكتار در استان سيستان و بلوچستان واقع در شهرستان سراوان، با مقايسه دو روش تجربي Mpsiac و Epm ، بر گرفته از نتايج حاصله از واحدهاي هيدرولوژيكي حوضه، با استفاده از تحليل مكاني داده ها و با توجه به پيمايش صحرايي و نظرات كارشناسي، مقادير مدل Mpsiac بعنوان ميزان رسوب حوضه براي كنترل عوامل تاثير گذار بر فرسايش انتخاب و انجام تدابير آبخيزداري مورد نياز پيشنهاد گرديد.

متن کامل مقاله