عنوان
ارزيابي اهميت پديده‌هاي زمين شناسي مهندسي در نواحي جذر و مدي بر مکان يابي سازه هاي محدوده ماهشهر بندر امام
نویسنده (گان)
مريم بخت آوري
سيد داود محمدي
کاظم مرادي هرسيني
چکیده مقاله
در مکانيابي زيرساخت¬ها و سازه‌ها به کارگيري و توجه به برخي شاخص¬ها و معيارهاي مکانيابي از جمله مسائل زمين شناسي مهندسي، موقعيت منطقه از نظر کاربري، بررسي راه¬هاي دسترسي و بررسي وضعيت زيست محيطي به عنوان يک اصل اجتنا ب ناپذير و ضروري محسوب مي‌گردد. در مناطق ساحلي ضرورت توجه به مسائل مکان يابي بيشتر مي‌باشد چرا که تغيير محيط‌ها و زير محيط هاي رسوبي از نواحي کم عمق دريايي، به پهنه هاي جزر و مدي و محيط هاي خشکي تاثيرات متفاوت و مهمي بر خصوصيات و رفتار مصالح داشته و به تبع آن بر رفتار سازه موثر مي‌باشد. در اين تحقيق ضمن بررسي شرايط زمين شناسي سطحي محدوده بندر ماهشهر و بندر امام خميني(ره) واقع در جنوب شرقي استان خوزستان (خور موسي)، شرايط زير سطحي اين ناحيه با استفاده از نتايج حفاري گمانه‌ها و بررسي هاي ژئوفيزيکي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از داده هاي ژئو رادار و حفاري‌ها نشان دهنده شرايط زير سطحي نامناسب جهت ايجاد پي سازه مي‌باشد. بررسي موقعيت نشست هاي همگن و ناهمگن منطقه و توزيع آنها نشان مي‌دهد که وجود لايه هاي لجني، توزيع و گسترش خورهاي اصلي و انشعابات فرعي آنها و عدم توجه کافي به مسائل زمين شناسي مهندسي در مکانيابي سازه‌ها از مهمترين دلايل وقوع نشست‌ها بوده است. لذا توجه به زمين ريخت شناسي، نوع و گسترش لندفرم‌ها و خصوصيات زمين شناسي مهندسي فاکتوري کليدي در مکان يابي و حتي انتخاب نوع روش بهسازي پي سازه‌ها محسوب مي‌گردد که بايستي در توسعه عمراني آتي در اين منطقه و نواحي مشابه مورد توجه ويژه قرار گيرد.

متن کامل مقاله