عنوان
بررسي تأثير مورفولوژي زمين بر خصوصيات مهندسي خاک هاي منطقه لشکرک
نویسنده (گان)
زينب سواري
علي اروميه اي
محمد رضا نيکودل
چکیده مقاله
خاک ها پوشش سطحي زمين را تشکيل مي دهند و اغلب شهرها و طرح هاي عمراني روي آن ها احداث مي شوند. شناخت خصوصيات خاک از نظر مورفولوژي نقش موثري در ارزيابي خصوصيات مهندسي آن ها مي تواند داشته باشد. در اين مقاله نهشته هاي خاک در مسير رودخانه لشکرک (شمال شرق تهران) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند. نهشته هاي خاکي منطقه از ديدگاه مورفولوژي به سه محيط تقسيم بندي شده و شامل نهشته تراس هاي قديمي، نهشته بستر رودخانه ها، نهشته واريزه هاي دامنه اي مي باشند. از هرکدام از اين محيط ها نمونه هايي جهت بررسي خصوصيات مهندسي برداشت شدند. نمونه ها در آزمايشگاه مورد آزمايش دانه بندي، حدود آتربرگ، تراکم پذيري و برش مستقيم قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که دانه بندي خاک به طور مستقيم تابعي از محيط و مورفولوژي خاک است. درصد فراواني مواد ريزدانه در نهشته هاي تراس ها و واريزه ها در مقايسه نهشته بستر رودخانه بيشتر بوده است. تراکم پذيري خاک ها با افزايش تنوع دانه بندي بيشتر بوده است ولي نتايج آزماطش مقاومت برشي باتوجه به محدوديت شرايط آزمايش تفاوت چنداني را بين نمونه ها با موفولوژي مختلف را نشان نمي دهد.

متن کامل مقاله