عنوان
مقايسه ي قابليت جذب سطحي عنصر سرب توسط دو جاذب گوتيت طبيعي و گل قرمز اصلاح شده از آب هاي آلوده
نویسنده (گان)
سيد احمد مظاهري
علي احمدپور
غلامرضا ثوابي
سيده منيره حسيني
محمد حسين محمودي قرايي
چکیده مقاله
جذب سطحي يکي از روش هاي مؤثر و با صرفه براي حذف فلزات سمي از جمله سرب از آب هاي آلوده مي باشد. در اين مقاله قابليت جذب سطحي سرب توسط دو جاذب ارزان قيمت شامل گوتيت طبيعي و گل قرمز اصلاح شده (SDRM) مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي ها نشان داد که هر دو جاذب قابليت بالايي براي حذف سرب از آب هاي آلوده دارند ولي در غلظت هاي بالا SDRM نسبت به گوتيت جاذب مؤثرتري براي سرب است. به طوري که SDRM و گوتيت طبيعي در غلظت اوليه ي mg/L 150 به ترتيب 98.41 و 78.53 درصد سرب محلول در آب را در دماي محيط و با شرايط pH=5، دوز جاذب g/L 6، زمان 60 دقيقه و اندازه ذرات زير 230 مش حذف مي کنند. در اين شرايط حداکثر ظرفيت جذب (qe) سرب براي گوتيت و گل قرمز اصلاح شده به ترتيب 19.633 و 24.603 ميلي گرم سرب بر گرم جاذب مي باشد. همچنين نتايج آزمايشات نشان داد که رابطه ي بين غلظت اوليه ي سرب و درصد جذب، براي جاذب SDRM مستقيم بوده در حالي که براي گوتيت طبيعي اين رابطه به شکل معکوس مي باشد.

متن کامل مقاله