عنوان
تخمين مقاومت فشاري تک محوري(UCS) ماسه¬سنگ¬ها با استفاده از آزمايش نفوذ
نویسنده (گان)
سيده الهام موسوي
اکبر چشمي
چکیده مقاله
آگاهي از مقاومت تک¬محوري (UCS) سنگ¬هاي زمين¬هاي پيش¬رو در پيشبرد بهينه¬ي عمليات حفاري، پايدارسازي ديواره¬¬ي چاه¬هاي نفتي و تونل سازي تأثير به¬سزايي دارد. ابداع روشي جديد به منظور تعيين غيرمستقيم مقاومت تک¬محوري سنگ¬ها در محل¬هايي که تهيه نمونه استاندارد با مشکل مواجه است همواره مورد توجه محققين بوده ¬است. تاکنون روش¬هاي مختلفي براي تخمين غيرمستقيم مقاومت¬ تک¬محوري پيشنهاد شد¬ه¬است، که آزمايش نفوذ(Indentation test) يکي از آن‌هاست. در اين آزمايش، نفوذکننده با نرخ کرنش ثابت به درون نمونه نفوذ مي¬کند، با ثبت بار اعمالي و کرنش مربوطه، منحني نيرو -جابجايي ترسيم مي¬شود. از منحني مذکور مي¬توان پارامترهاي مدول نفوذ (IM) و نيروي انتقالي بحراني (CTF) را به¬دست آورد، اين پارامترها معيارهايي براي تخمين مقاومت تک محوري سنگ هستند. در تحقيق حاضر 10 نمونه ماسه¬سنگي از سازندهاي مختلف تهيه شده و پس از آماده¬سازي نمونه-ها و انجام آزمايش تک ¬محوري به روي مغزه¬هاي اسناندارد، خرده¬هايي در اندازه‌هاي 3، 5 و 8 ميليمتر از آنها آماده شده و در ديسک¬هاي حاوي رزين تثبيت شده است. سپس تعداد 300 آزمايش نفوذ به روي اين خرده¬ها انجام گرديده و روابط تجربي بين _UCS CTF براي هر اندازه مشخص با ضريب همبستگي بالاتر از 0.77 پيشنهاد گرديده است. علاوه بر آن روشي به منظور حذف اثر اندازه ذره و قطر نفوذ کننده پيشنهاد گرديده که بر اساس آن رگرسيون خطي با ضريب همبستگي 0.85 بين بين _UCS CTF، نتيجه گيري شده است. صحت سنجي روش پيشنهادي با مقايسه UCS اندازه گيري شده از آزمايش استاندارد و UCS تخمين زده شده از روابط تجربي پيشنهاد شده در اين تحقيق نشاندهنده شباهت 86 درصدي مقادير اندازه گيري شده و تخمين زده شده ميباشد

متن کامل مقاله