عنوان
مقايسه روش‌هاي مختلف محاسبه نشست پي‌هاي دايره‌اي بر روي خاک‌هاي ماسه‌اي
نویسنده (گان)
مجتبي ناصري
چکیده مقاله
پي‌ها براي انتقال بار سازه به زمين استفاده مي‌شوندکه تعيين ظرفيت باربري و نشست آن دو معيار مهم در طراحي مي‌باشند. با توجه به نوع خاک و شرايط بارگذاري، پاسخ‌هاي مختلفي براي ايجاد نشست وجود دارد. در طراحي پي بر روي خاک‌هاي ماسه‌اي تنها نشست آني در نظر گرفته مي‌شود. روش‌هاي مختلف محاسبه نشست آني نسبت به تغيير پارامترهاي خاک، ابعاد پي و شرايط بارگذاري، نتايج مختلفي به دست مي‌دهند. در پژوهش سه روش ارايه شده توسط افراد مختلف شامل Schmertmann، Gazetas و Mayne به منظور محاسبه نشست آني نسبت به تغييرات عمق مدفون، قطر پي و تنش اعمالي بررسي شده است. در روش‌هاي مذکور با ثابت قرار دادن پارامترهاي مختلف، تغييرات پارامترهاي عمق مدفون، قطر پي و تنش اعمالي بررسي شده و در انواع خاک‌هاي ماسه‌اي با هم مقايسه مي‌شوند. در نهايت با توجه به تئوري الاستيسيته در خاک و نتايج استخراج شده، نشان داده مي‌شود که روش Mayne نتايجي منطقي‌تر ارائه مي‌دهد.

متن کامل مقاله