عنوان
بررسي ويژگيهاي مهندسي توف هاي كوه آتشفشاني جهانگيرو (شمال غرب زاهدان) براي توليد بتن سبك
نویسنده (گان)
حامد ريگي
چکیده مقاله
امروزه با افزايش جمعيت درجوامع مختلف، نياز هرچه بيشتر به احداث ساختمانهاي بلند و مقاوم در مقابل زلزله با هزينه هاي اجرائي كم به صورت جدي مشاهده مي شود، در اين راستا ارتقاي سطح علمي و تخصصي جامعه مهندسي كشور و آشنائي با انواع مصالح ساختماني جديد، امري اجتناب ناپذير است. بتن يكي از مهمترين مصالح ساختماني بوده و در سالهاي اخير به عنوان اولين ماده پرمصرف دنيا شناخته مي شود . سبك سازي، يكي از مباحث نوين در علم مهندسي عمران مي باشد كه روز به روز در حال گسترش و پيشرفت است. اين مقوله به موضوع كاهش وزن تمام شده سازه با استفاده از تكنيك هاي نوين ساخت مصالح جديد و بهينه سازي روشهاي اجرا اشاره وتكيه دارد. كاهش وزن سازه علاوه بر صرفه جوئي در هزينه، زمان ، انرژي و زيانهاي ناشي از حوادث طبيعي مانند زلزله راكاهش داده و صدمات ناشي از وزن زياد ساختمان را به حداقل مي رساند. از آنجائي كه تحقيقات متعددي در خصوص توليد بتن سبك انجام شده است در اين تحقيق سعي مي شود با توجه به نيازهاي بومي و منطقه اي استان سيستان و بلوچستان و مصالح موجود در منطقه راهكارهائي جهت توليد و ارائه بتن سبك با استفاده از توف سنگهاي کوه جهانگيرو پيشنهاد مي گردد.

متن کامل مقاله