عنوان
بررسي تاثير ناپيوستگي ها بر ساخت آزادراه در محدوده شهرستان رودبار
نویسنده (گان)
مجتبي کماني
محمد جورابچي
علي ارميه اي
چکیده مقاله
ناپيوستگي¬ها يکي از مهم¬ترين عامل کنترل کننده ويژگي¬هاي توده¬هاي سنگي است. علاوه بر آن باعث ايجاد ناپايداري در سقف و ديواره تونل¬ها و هم چنين شيب¬هاي سنگي مي¬شوند. در اين تحقيق به بررسي و مطالعه ناپيوستگي¬هاي موجود در قسمتي از مسير پيشنهادي آزادراه قزوين- رشت در محدوده شهرستان رودبار مي¬پردازيم. پس از برداشت صحرايي کليه ناپيوستگي¬ها شامل: درزه¬ها، گسل¬ها، سطوح لايه¬بندي، چين¬ها و ويژگي¬هاي آن¬ها به تحليل آن¬ها پرداخته¬ايم. براي اين منظور به تحليل آماري ناپيوستگي¬ها توسط نرم¬افزار DIP پرداخته و سپس با استفاده از نرم¬افزار UNWEDGE به بررسي ناپايداري¬هاي ساختاري و وضعيت گوه¬هاي ايجاد شده در مسير تونل¬هاي احتمالي آزادراه پرداخته¬ايم. علاوه برآن به بررسي پايداري اوليه شيرواني¬هاي سنگي در سه حالت لغزش صفحه¬اي، لغزش گوه¬اي و واژگوني، مي¬پردازيم. در پايان هم سعي شده تمام برداشت¬ها با روشي مناسب بر روي نقشه آورده شود.

متن کامل مقاله