عنوان
هيدروشيمي و بررسي کيفي آب رودخانه هاي منتهي به خليج گرگان
نویسنده (گان)
Lia bashari
محمدحسين محمودي قرايي
سيد رضا موسوي حرمي
حميد عليزاده کتک لاهيجاني
چکیده مقاله
خليج گرگان در گوشه ي جنوب شرقي درياي خزر به عنوان مهم ترين محيط تالابي ايران از اهيت ويژه اي برخوردار است. به جهت نيمه بسته بودن اين محيط، تغييرات شيميايي آب هاي ورودي به آن از طريق حوضه ي آبريز مي تواند تآثير مستقيم بر شيمي آب اين خليج داشته باشد. در اين مطالعه با بررسي ژئوشيمي آب رود خانه هاي منتهي به خليج گرگان، تيپ آب با استفاده از دياگرام هاي استيف و پايپر، در سه دسته ي کلسيم بيکربناته، کلسيم سولفاته و کلسيم- منيزيم کلره تعيين شد. کيفيت آب رودخانه هااز جنبه ي مصارف کشاورزي مورد مطالعه قرار گرفت که طي اين بررسي و با استفاده از نمودار ويلکاکس و کميت SAR، تمام رودخانه هاي مورد نمونه برداري براي مصارف کشاورزي قابل استفاده و مناسب هستند؛ البته در اين ميان آب رودخانه ي قره سو از کيفيت پايين تري نسبت به ساير رودها برخوردار است که اين مسئله را مي توان ناشي از ورود غير اصولي فاضلاب ها و پسابها به اين رود خانه دانست.

متن کامل مقاله