عنوان
بررسي فاکتور اصلي زمين شناسي در تعيين مناطق مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختياري
نویسنده (گان)
سجاد خشنودمطلق
چکیده مقاله
يکي از راه هاي مفيد در تامين آب مورد نياز بخش هاي مختلف، بويژه در مناطق خشک و نيمه خشک و مقابله با بحران خشکسالي، کمک به ذخاير آب زيرزميني است. احداث سدهاي زيرزميني و واستفاده از آبهاي هدر رونده سطحي جهت تغذيه مصنوعي از جمله راه کارهاي موثر در جهت تامين و توسعه منابع آب مي باشد. اولين و مهم ترين مرحله احداث سدهاي زيرزميني شناسايي مکان هاي مستعد براي احداث سد مي باشد. از جمله فاکتورهاي مهم در مکان يابي، زمين شناسي منطقه مي باشد، در اين راستا ابتدا سازندهاي موجود در منطقه از نظر ويژگي هاي آبرفتي، ليتولوژي و تکتونيک مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اين منطقه از نظر خصوصيات هيدرو ديناميک بررسي گرديد. در نهايت سازندهاي کرتاسه تحتاني و نئوژن از نظر تغذيه بالادست حوضه سد زيرزميني و سازندهاي کواترنر به ترتيب سن(جوان، متوسط وپير) جهت احداث سدهاي زيرزميني مناسب تشخيص داده شد.

متن کامل مقاله