عنوان
تعيين مناطق مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختياري
نویسنده (گان)
سجاد خشنودمطلق
چکیده مقاله
توسعه و نياز به منابع آبي روز به بروز افزايش مي يابد. روشهاي مختلفي براي توسعه منابع آبي مطرح گرديده كه يكي از مهمترين روشها به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك مانند ايران توسعه آبهاي زيرزميني است. سدهاي زيرزميني سازه هايي هستند كه جريان هاي زيرقشري و يا آب هاي زيرزميني را مسدود نموده و سبب ايجاد ذخاير آبي در زير زمين مي شوند. در اين پژوهش ابتدا با در نظر گرفتن تعدادي از معيارها و عوامل كليدي، نقاط نامناسب حذف گرديد. از جمله اين شرايط دوري از گسل، دوري از قنات، زمين شناسي منطقه بالادست ، شيب زير 6 درصد و كاربري مرتع واراضي باير بستر آبراهه هستند. پس از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي که در بالا ذکر شد در محيط نرم افزاري GIS ، محدوده هاي پتانسيل مشخص گرديد و در نهايت با بازديد از منطقه مورد نظر و بررسي وضعيت آبراهه هاي منطقه از نطر جنس سنگ کف بستر و تکيه گاه ها 2 مکان جهت احداث سد زيرزميني پيشنهاد گرديد.

متن کامل مقاله