عنوان
پهنه بندي خطر زمين لغزش در شهرستان فارسان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
نویسنده (گان)

سجاد خشنودمطلق
چکیده مقاله
پهنه بندي زمين لغزش يکي از روش هاي است که مي توان به کمک آن مناطق بحراني را به لحاظ پايداري شيب مشخص کرده و از نقشه هاي پايداري بدست آمده، در برنامه ريزي توسعه پايدار استفاده کرد(کرم ع، 1383). شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختياري و در زاگرس مرتفع واقع شده است. يکي از مشکلات عمده اين منطقه وقوع زمين لغزش هاي متعدد است، که خسارات زيادي را به بار آورده است. بر همين اساس، در اين مطالعه از روش شاخص آماريAHP به منظور پهنه بندي زمين لغزش در محيط نرم افزاري GIS بهره گرفته شد. عواملي زيادي در اين پهنه بندي لحاظ شدند که عبات اند از: ليتولوژي، فاصله از گسل، شيب، جهت شيب، کاربري اراضي و فاصله از جاده. در اين روش با توجه به وسعت پهنه هاي لغزشي در هر يک از کلاس ها، پارامترهاي مختلف مورد مطالعه، ارزش وزني براي هر يک از سلول ها در نظر گرفته شد. نهايتا مجموع ارزش هاي وزني براي هر سلول با همپوشاني لايه هاي مختلف مورد مطالعه بدست آمد. سپس نقشه خطرات زمين لغزش در سه گروه کم خطر، خطر متوسط و مناطق با خطر زياد تهيه شد. که مناطق با خطر متوسط بيشترين سطح منطقه را با 72% مساحت کل تشکيل مي دهد.

متن کامل مقاله