عنوان
ارزيابي درجه كارستي شدن توده سنگهاي كربناته ساختگاه سد نازلو
نویسنده (گان)
ميرعلي بني هاشم
چکیده مقاله
در نواحي كارستي با انجام حفاري همراه با مغزه‌گيري مي‌توان نسبت به ارزيابي ميزان كارستي شدن توده سنگها اقدام نمود. ساختگاه سد مخزني نازلو در 25 كيلومتري شمال غربي اروميه واقع شده است. تکيه‌گاه راست سد مذکور از سنگ آهک دولوميتي پرمين و تکيه‌گاه چپ را نهشته‌هاي آبرفتي- يخرفتي پليستوسن تشکيل مي‌دهد که فعاليت فرسايشي آبراهه تکيه‌گاه چپ بخش قابل توجهي از نهشته‌هاي مذکور را شسته و رخنمون‌هايي از سنگ آهک دولوميتي پرمين را آشکار نموده است. نهشته‌هاي آبرفتي به ضخامت 65 متر پي سد را تشکيل مي‌دهند. مهم‌ترين گسل موجود در گستره طرح گسل مارزيوند است كه به صورت صفحه گسله قائم، توده ‌سنگهاي تكيه‌گاه چپ را قطع كرده است. در اين نوشتار بر اساس مشاهدات سطحي و نتايج حاصل از حفاريهاي اكتشافي، درجه كارستي شدن توده سنگهاي كربناته ساختگاه سد مذكور مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين مطالعات نشان مي‌دهد كه توده سنگهاي مذکور پديده‌هاي ژئومورفولوژيکي کارست از قبيل غار را در سطح و حفرات انحلالي را در عمق دارا مي‌باشند. پديده انحلال در امتداد برخي درزه‌ها يا صفحات لايه‌بندي مشاهده مي‌شود. شدت کارستي شدن در منطقه زياد نيست و كارستي شدن نسبت به عمق افزايش ندارد. شرايط هيدروديناميكي نشان مي‌دهد كه نوع دره كارستي نازلو زهکش نشتي است. مغزه‌هاي به دست آمده از گمانه هاي اكتشافي نيز نشان مي‌دهد كه درجه كارستي شدن توده سنگهاي كربناته تكيه گاه چپ به مراتب بيشتر از تكيه گاه راست و ساير بخشهاي دره نازلوچاي است كه وجود حفرات انحلالي كارستي كوچك و بزرگ متعدد در تكيه گاه چپ مويد اين مطلب است.

متن کامل مقاله