عنوان
بررسي و تحليل نشت در سدخاکي علويان توسط نرم افزار seep/w
نویسنده (گان)
حبيب الرحمان معصومي
سياوش سپاهيان
ايوب کرد انجرکي
چکیده مقاله
نشت آب در سدهاي خاکي و نحوه کنترل آن، اولين گام موثر و يکي از مهمترين مسائلي است که در طراحي سدها مورد توجه خاص متخصصين امر قرار مي گيرد. دانش و آگاهي از قوانين بنيادي نشت به متخصصين اجازه ميدهد تا از بوجود آمدن مشکلات جدي در کنترل نشت جلوگيري کرده و بهترين نوع سيستم کنترل نشت را انتخاب نمايند. آگاهي از تاثير پارامترهاي زيادي که در نشت آب دخالت دارند ميتواند در رفع سريعتر مشکلات طراحي کمک شاياني بنمايد. در اين تحقيق جهت آناليز نشت پي و بدنه سد علويان از نرم افزار seep/w استفاده شده است.

متن کامل مقاله