عنوان
ارزيابي نفوذپذيري ساختگاه سد ماشکيد عليا با استفاده از شاخص نفوذپذيري ثانويهSPI
نویسنده (گان)
سياوش سپاهيان
حبيب الرحمان معصومي
ايوب کرد انجرکي
چکیده مقاله
سد خاکي ماشکيد عليا با هسته رسي در فاصله 164 کيلومتري جنوب غربي شهرستان سراوان در حال ساخت مي¬باشد. در بحث طراحي عمليات تزريق يکي از مسائل مهم شناخت صحيح نفوذپذيري و وضعيت زمين شناسي و هيدروليکي منطقه مورد نظر است.روشي که تاکنون براي بررسي نفوذپذيري توده¬هاي سنگي به کار برده شده است روش آزمايش لوژان مي¬باشد که در اين روش براي بدست آوردن نفوذپذيري برحسبK يا ضريب نفوذپذيري بايد عدد لوژان بدست آمده را به ضريب نفوذپذيري تبديل کرد و هنوز رابطه مشخصي براي اين تبديل بدست نيامده است. در اين تحقيق توده سنگ محور سد ماشکيد عليا بر اساس شاخص نفوذپذيري ثانويه SPI که روش جديدي براي تعيين نفوذپذيري و تزريق پذيري با استفاده از آزمايش لوژان مي¬باشد طبقه بندي شده است. در نهايت راهکارهاي مناسب آببندي هر قسمت بررسي شده است.

متن کامل مقاله