عنوان
مکانيابي و ارزيابي معيارهاي مکان دفن پسماند شهر يزد با استفاده از سنجش از دور و GIS
نویسنده (گان)
ناصر حافظي مقدس
عليرضا مظلومي
سارا گيلوري
سيد علي مظهري
چکیده مقاله
توليد پسمانداز هر منشا، اعم از شهري، کشاورزي، صنعتي، و هسته اي به مفهوم توليد انواع آلاينده هااست و هر گونه طرحي براي دفع اين مواد و اصولاً وجود اين مواد داراي اثرات نامطلوب زيست محيطي مي باشد. از اينرو انجام ارزيابي، که يک روش کاربردي در زمينه بررسي اثرات زيست محيطي پروژه هاي مهندسي از جمله مكانيابي لندفيل، ميباشد به کارشناسان در تعيين بهترين گزينه با بيشترين بازدهي، اطمينان حاصل کردن از رعايت اهداف تعيين شده در راستاي معيارها ي زيست محيطي و دولتي کمک ميکند. بدين جهت پارامترهاي زيست محيطي و اقتصادي- اجتماعي بصورت لايه هاي نقشه تهيه و با تلفيق سنجش از دور و GIS توسط وزن دهي ساده افزايشي نقشه نهايي استعدادداري لندفيل شهر يزد تهيه گرديد که 4 جايگاه در رده مناسب قرار گرفت و نهايتا جايگاه 2 به عنوان بهترين مکان در نظر گرفته شد. با مقايسه موقعيت لندفيل شهر يزد با نقشه استعداد داري تهيه شده مشخص شد مکان دفن فعلي در رده مناسب واقع شده است.

متن کامل مقاله