عنوان
بررسي رسوبدهي مارن¬هاي قرمز بالايي در ناحيه حسن¬آباد،
نویسنده (گان)
معصومه داوطلب
چکیده مقاله
فرسايش خاک يکي از پديده¬هايي است که در طبيعت تحت تاثير عوامل محيطي و عوامل ذاتي سنگ¬ها و خاك¬ها بوقوع پيوسته و عامل اصلي خاك¬ هايي است كه امروزه به عنوان عرصه¬هاي توليد مورد بهره برداري قرا ر دارد. در برخي مواقع پديده فرسايش به عنوان يک پديده خسارت زا مطرح است كه منجر به فرسايش و هدر رفت خاک، فقير شدن خاک و غيرقابل کشت شدن زمين¬ها و کاهش توليد محصولات کشاورزي مي¬¬¬شود. براي بررسي و برآورد ميزان فرسايش¬پذيري و رسوبزايي تشكيلات مختلف زمين¬شناسي و خاك¬هاي حاصل از آنها، روش¬هاي مختلفي شامل مدل¬هاي برآورد فرسايش، استفاده از مدل¬هاي آزمايشگاهي و مدل¬هاي صحرايي وجود دارد . در اين پژوهش، جهت ارزيابي ميزان فرسايش¬پذيري و رسوبزايي تشكيلات مارني ايران مركزي از دستگاه باران ساز صحرايي استفاده گرديد. جهت اين تحقيق منطقه حسن آباد قم انتخاب گرديد. در اين منطقه واحد M3 سازند قرمز بالايي با چهار شکل فرسايشي سطحي، شياري، خندقي – تونلي و آبراهه¬اي در سه کلاس شيب 5، 20 و 40% و سه تکرار در هر آزمايش جمعاً 36 مورد تحت بارش بوسيله شبيه¬ساز باران پرتابل قرار گرفت . هرز آب و رسوب حاصله از آزمايش شبيه¬ساز باران جهت تعيين ميزان حجم رواناب و تلفات خاک توليد شده، به آزمايشگاه ارسال شد. دستگاه بارانساز قابل حمل صحرايي با سطح بارش 25×25 Cm، با قابليت تنظيم در شيب هاي مختلف که قطرات باران بدون سرعت اوليه فرود مي¬آيد، استفاده شد. نتايج بدست آمده، نشان داد که در حوزه مورد مطالعه، بيشترين ميزان تلفات خاک و توليد رسوب مربوط به مناطق با فرسايش آبراهه¬اي و شياري با شيب عمومي 40% مي باشد و بيشترين ميزان توليد روان¬آب مربوط به فرسايش خندقي وآبراهه¬اي با شيب عمومي40% است.

متن کامل مقاله