عنوان
تعيين مکان¬هاي بحراني جهت استحصال آب زيرزميني با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: دشت نيشابور)
نویسنده (گان)
مريم محمدي
چکیده مقاله
رشد روز افرون صنعت و کشاورزي در دشت نيشابور از يک طرف و افت سطح آب زيرزميني و کاهش کيفيت منابع آب از سويي ديگر باعث ايجاد بحران آب در اين دشت شده است. هدف از اين تحقيق ارائه روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي است که با توجه به خصوصيات کمي و کيفي آبخوان نواحي بحراني جهت استحصال آب زيرزميني را مشخص مي¬کند. معيارهاي اصلي مورد استفاده شامل خصوصيات کليماتولوژي، هيدروژئولوژي و کاربري ارضي و معيارهاي فرعي شامل بارندگي، تبخير و تعرق، افت آبخوان ، ميزان هدايت الکتريکي، عمق برخورد به آب و ميزان تخليه ازآبخوان مي¬باشد که با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي اقدام به تهيه لايه معيارها گرديد سپس وزن معيارها در نرم افزار Expert choise محاسبه شد. با تلفيق لايه¬هاي وزندهي شده با روش AHP نقشه نهايي درجه-بندي بحران آب بدست آمد. با توجه به يافته¬هاي تحقيق نقاط جنوبي و شمال غربي دشت نيشابور با بيشترين بحران روبه¬رو است.

متن کامل مقاله