عنوان
پايدارسازي تونل هاي شهري به کمک روش تزريق طاق چتري، مطالعه موردي: حفاري تونل هاي شهري تهران
نویسنده (گان)
Naser tali
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
محمد غفوري
چکیده مقاله
با توجه به پيشرفت علم و دانش و به دنبال آن توسعه فن آوري و تکنولوژي، حفاري و استفاده از فضاهاي زيرزميني گسترش زيادي پيدا نموده است. در محيط هاي شهري و بخصوص در کلان شهرها بدليل افزايش تعداد وسايل نقليه و ايجاد معضل ترافيک، ساخت تونل هاي مترو و تونل هاي شهري در اولويت هاي نخست توسعه قرار گرفته است. از سوي ديگر به دليل قرار گرفتن ابنيه ها و بارهاي ترافيکي در بالاي محل حفر تونل ها، ناپايداري اين فضاهاي زيرزميني مي تواند عواقب ناگواري به دنبال داشته باشد. با توجه به تغيير خصوصيات ژئوتکنيکي آبرفت هاي گستره شهر تهران، شناخت مناطق ناپايدار و استفاده از روش تزريق طاق چتري (Fore Polling) به منظور جلوگيري از ناپايداري ضروري به نظر مي رسد. لذا در اين مطالعه مناطقي از تونل هاي شهري تهران که در آن تزريق طاق چتري صورت پذيرفته است مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات خاک در هر منطقه و روش اجرا شده در هر مورد معرفي شده اند و ميزان موفقيت اين روش در آواربرداري ريزش هاي رخ داده و نيز پايدارسازي نقاط مستعد ريزش مورد بحث قرار گرفته است. در انتها اين روش به عنوان نيمه پنهان حفاري تونل در مناطق ضعيف معرفي شده است.

متن کامل مقاله