عنوان
تخمين وابستگي فرکانسي ضريب کيفيت امواج برشي براي ناحيه تبريز با استفاده از شتابنگاشت هاي زمينلرزه اهر- ورزقان(2012)
نویسنده (گان)
Neda masominia
حبيب رحيمي
مهدي رضاپور
چکیده مقاله
ضريب کيفيت امواج برشي براي ناحيه اهر- ورزقان در ايالت لرزه زمين¬ساختي البرز- آذربايجان به عنوان تابعي از فرکانس در باند فرکانسي 1 تا 15 هرتز تعيين شده است. ما از 110 نگاشت شتابنگاري مربوط به دو رويداد اصلي زمينلرزه، با بزرگاي گشتاوري 5/6 و4/6 اعلام شده توسط دانشگاه هاروارد(CMT) با¬گستره فاصله رومرکزي 18 تا 217کيلومتر، استفاده کرده ¬ايم. اين شتابنگاشت ها توسط شبکه شتابنگاري مرکز تحقيقات مسکن در طي دو رويداد متوالي 21 مرداد سال 1391 در ناحيه اهر- ورزقان به ثبت رسيده¬اند. در اين مطالعه از روش¬ کدا نرمالايز جهت برآورد رابطه ضريب کيفيت وابسته به فرکانس براي امواج برشي در هشت باند فرکانسي، با فرکانس¬هاي مرکزي در 5/1، 3، 5، 7، 10، 13، 15و17هرتز استفاده شده است. نتايج نشان مي¬دهد که مقدارQ بدست آمده روي کل پهناي فرکانسي، نزديک به Q نواحي فعال تکتونيکي مي-باشد، که حاکي از آن است كه، ناحيه مورد بررسي از نظر زمين ساختي و لرزه خيزي كاملاً فعال است، و داراي كاهيدگي و ناهمگني زيادي مي-باشد.

متن کامل مقاله