عنوان
کاربرد روش رويه پاسخ در مهندسي ژئوتکنيک -تعيين ظرفيت باربري لرزه¬اي پي¬هاي سطحي
نویسنده (گان)
مرضيه عبدالهي
چکیده مقاله
باتوجه به لرزه خيز يودن ايران تعيين ظرفيت باربر لرزه¬اي پي¬هاي سطحي از اهميت ويژه¬اي برخوردار است در اين تحقيق روش رويه پاسخ جهت به دست آوردن چند جمله¬اي تقريبي ظرفيت باربري لرزه¬اي پي¬هاي سطحي استفاده شد، تاثير عوامل چسبندگي و زاويه اصطکاک داخلي و وزن مخصوص خاک زير پي مورد بررسي قرار گرفت و بکمک اين روش تابع تقريب بدست آمد، نتايج نشان ميدهد که استفاده از روش رويه پاسخ به طور قابل ملاحظه¬اي حجم محاسبات را کاهش ميدهد.

متن کامل مقاله