عنوان
شناسايي مسير گسل شمال مشهد بوسيله چرخش داده¬هاي ميکروترمور
نویسنده (گان)
يوسف محمدي مقدم
ناصر حافظي مقدس
چکیده مقاله
در اين مطالعه با استفاده از تحليل نتايج ميکروترمورها در محدوده شمالي شهر مشهد، به وسيله روش نسبت طيفي مولفه افقي به قائم و نتايج بدست آمده از چرخش h/v داده هاي ميکروترمور مسير گسل شمال مشهد شناسائي شده است. بدين منظور برداشت¬هاي ميکروترمور در محدودۀ مورد نظرانجام گرديد سپس درهر ايستگاه مقادير فرکانس و دامنه را در جهات مختلف بدست آمده و با توجه به تغييرات دامنه در جهات مختلف هر ايستگاه، ايستگاههاي داراي بيشترين تغييرات دامنه در فرکانس غالب شناسايي گرديدو بوسيله اين ايستگاهها مسير احتمالي عبور گسل شمال مشهد معرفي شده است.

متن کامل مقاله