عنوان
بررسي سونامي درياي خزر بر طبق ارتفاع و سرعت امواج
نویسنده (گان)
سيده حبيبه بني هاشميان
زهره سادات رياضي راد
چکیده مقاله
کرانه هاي جنوبي درياي خزر به علت موقعيت خاص جغرافيايي خود، زمستان هاي ملايم همراه با بارندگي فراوان بوده و درنتيجه وفور رودخانه ها، داراي تجمع هاي شهرنشيني قابل توجهي است .هم اکنون نيز بيشتر شهرهاي بزرگ و پرجمعيت منطقه، در گستره سواحل خزر، از گرگان تا آستارا و در نوار به نسبت باريک دشت ساحلي خزر ( بين درياي خزر و کوهپايه هاي البرز شمالي ) قرارداشته شهرهاي مهم نوار ساحلي منطقه عبارتند از گرگان، بهشهر، ساري، قائمشهر، بابل، چالوس، رشت، بندرانزلي و آستارا. بر طبق مطالعات انجام شده، احتمال وقوع سونامي در درياي خزر با ارتفاع امواج به بزرگي بيش از 6 متر را براي سواحل جنوبي درياي خزر پيش بيني مي کنند. تحقيق حاضر پژوهشي است با هدف تحليل سونامي بر اساس ارتفاع موج و سرعت امواج در 10 سال اخير و مشخص نمودن شهرهايي که بيشترين آسيب را هنگام ايجاد امواج بزرگ و سهمگين دارا هستند. نتيجه مطالعات انجام شده بر اساس داده هاي طول موج و سرعت امواج ، مناطقي که بلندترين طول موج را داشته سواحل شهرستان هاي بابلسر ، جويبار ، بندر گز و بندر ترکمن مي باشد. از آنجايي که سونامي خود داراري امواج سهمگين مي باشد و در مناطق ذکر شده امواج با طول موج زياد در مواقع غير سونامي وجود دارد، حمله امواج سهمگين به اين مناطق خطرناک تر از بقيه سواحل مي باشد.

متن کامل مقاله