عنوان
بررسي غلضت فلزات سنگين در خاک هاي محدوده معدن نيزه آب (درح)
نویسنده (گان)
Kazem sharafi
سيد احمد مظاهري
عليرضا عابدي
مهسا زهاني قائيني
چکیده مقاله
معدن مرمريت نيزه آب در فاصله 30 کيلومتري شهر درح در شرق سربيشه قرار دارد. در مطالعه حاضر غلظت عناصر سنگين As، Sb، Cd، Pb، Zn، Co، Cr، Ni و Mn در رسوبات آبراهه اي و خاک محدوده معدن نيزه آب مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور 14 نمونه رسوب و خاک از محدوده مطالعاتي برداشت شد. با استفاده از نتايج آناليز نمونه هاي برداشت شده فاکتور غني شدگي، شاخص زمين انباشت و ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفت. براساس نتايج بدست آمده از فاکتور غني شدگي آرسنيک و کادميوم در رده ي غني شدگي بسيار ضعيف تا غني شدگي بسيار شديد، سرب و کروم در رده ي غني شدگي بسيار ضعيف تا غني شدگي متوسط، بقيه عناصر در رده غني شدگي بسيار ضعيف، و براساس شاخص زمين انباشت آرسنيک و کادميوم در رده ي غير آلوده تا به شدت آلوده و ديگر عناصر در رده ي غير آلوده قرار دارند.

متن کامل مقاله