عنوان
بررسي کيفيت شيميايي منابع آب منطقه معدن مرمريت نيزه آب (درح)
نویسنده (گان)
عليرضا عابدي
مهسا زهاني قائيني
kazem sharafi
سيد احمد مظاهري
چکیده مقاله
مطالعه حاضر جهت بررسي کيفي و طبقه بندي شيميايي منابع آب محدوده معدن مرمريت نيزه آب انجام گرفته است. بدين منظور تعداد 8 نمونه آب از منابع آب منطقه برداشت و براي پارامتر هاي هيدروژئوشيميايي، شامل کاتيون ها و آنيون هاي اصلي،اسيديته (pH)، هدايت الکتريکي(EC)، ذرات معلق (TDS) و دما مورد آناليز قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار AQ – QA نمودار هاي مرتبط رسم گرديد. کيفيت آب از نظر شرب نا مناسب تا غير قابل استفاده تشخيص داده شد، و بر اساس شاخص کيفي آب شديدا آلوده مي باشند. از نظر کشاورزي نيز آب ها در محدوده ي خيلي شور و نامناسب براي کشاورزي بودند.بر اساس نمودار پايپر تيپ آب هاي منطقه از نوع بيکربناته – سديک و سولفاته – سديک مي باشند

متن کامل مقاله