عنوان
پهنه بندي خطر زمين لرزه در منطقه ي چالوس
نویسنده (گان)
کاظم عطارد
چکیده مقاله
پهنه بندي يکي از کارهاي علمي است که مي‌تواند براي جلوگيري از خطر زمين لرزه در منطقه بسيار مناسب باشد که با انجام اين پژوهش مي توان شتاب را در نقاط منطقه مورد مطالعه به دست آورد و براساس اين شتاب نقشه‌هاي پهنه بندي خطر زمين لرزه ترسيم و مشخص نمود که چه نقاطي شتاب بيشتري دارد و در چه نقاطي شتاب کمتر است و ساخت و سازهايي که در منطقه انجام مي شود بر اين اساس مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. منطقه مورد بررسي در ناحية شمالي ايران در قسمت البرز شمالي واقع در شهر چالوس با مختصات 65/36 درجة شمالي و 42/51 درجه شرقي قرار گرفته است. تحليل خطر شهر چالوس تا فاصله 150 کيلومتري از اطرف آن انجام مي¬گيرد. در مطالعه حاضر هدف از تحليل خطر لرزه‌اي بررسي در سايت موردنظر مي‌باشد. نتايج تحليل خطر به صورت نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر كه هر كدام از اين نقشه‌ها، در اصل بيان كننده يكي از پارامترهاي لرزه‌اي يا طيف‌هاي پاسخ هستند؛ ارائه مي‌گردند.

متن کامل مقاله