عنوان
جايابي خاک چال هاي شهري با استفاده از روش وزن دهي تجمعي ساده و روش فازي، مورد مطالعاتي استان لرستان
نویسنده (گان)
Ehsan mokhtari
چکیده مقاله
اگرچه گزينه هاي مختلفي از قبيل خاک چال ها، سوزاندن زباله ها، تبديل به کود و تجزيه بي هوازي براي دفع پسماندهاي شهري وجود دارد ولي معمول ترين روش در کشورهاي در حال توسعه روش دفن زباله است. انتخاب جايگاه مناسب براي خاک چال ها يکي از مهمترين بخش هاي فرايند دفن زباله است. روش هاي مختلفي براي جايابي خاک چال ها در منابع معرفي شده است. در اين مقاله دو روش شامل روش فازي و روش وزن دهي تجمعي ساده براي جايابي خاک چال هاي شهري استان لرستان بکار گرفته شد نتايج اين دو روش با هم مقايسه گرديد. روش وزن دهي تجمعي ساده (SAW) شامل مراحل زير است: 1- آماده سازي داده هاي رقومي. 2- انتخاب معيار جايابي و رتبه بندي و وزن دهي آنها. 3- بکارگيري روش وزن دهي تجمعي ساده براي تهيه نقشه مناسب بودن زمين براي ساخت خاک چال. روش فازي نيز شامل مراحل زير مي شود: 1- تعريف توابع فازي براي معيارهاي. 2- تعريف قواعد فازي براي انتخاب جايگاه مناسب ساخت خاک چال. 3- انتخاب موتور استنتاج فازي مناسب و برآورد شاخص برازندگي زمين براي ساخت خاک چال و تهيه نقشه. نقشه روش فازي روندي تدريجي را در مشخص کردن شاخص برازندگي زمين براي ساخت خاک چال نشان مي دهد. در نقشه روش وزن دهي تجمعي ساده بيشتر مناطق استان در گروه نامناسب براي ساخت خاک چال قرار مي گيرد در حاليکه در نقشه روش فازي زمين هاي مناسب بخش بسياري از نقشه را مي پوشاند.

متن کامل مقاله