عنوان
ارزيابي کارايي روش هاي ژئوالکتريک و ژئورادار در شناخت گسل هاي فرعي تهران
نویسنده (گان)
علي اکبر عليان نژاد
چکیده مقاله
با توجه به جايگاه تکتونيکي ايران و به تبع آن کلان شهر تهران و وجود گسل هاي اصلي و فرعي متعدد فعال و لرزه زا خود نظير گسل شمال تهران، گسل مشاء و غيره در شمال و گسل هاي پارچين، کهريزک ، شمال ري و جنوب ري و غيره در جنوب و همچنين مجموعه اي از گسل ها، پاره گسل ها و پديده هاي کم و بيش خطي نظير راندگي هاي نياوران، تلو،گسل محموديه، نارمک، قصر فيروزه و غيره، در گستره مياني آن شناسايي موقعيت دقيق گسل ها و خط واره ها نسبت به سازه ها بسيار مهم و حياتي است. از طرفي شناخت و مطالعه مستقيم موقعيت گسل هاي ياد شده و شاخه هاي فرعي آن و خط اثر آنها در بافت جمعيتي شهري مستلزم صرف هزينه فراوان و روبرو شدن با مشکلات عديده اي مي باشد. لذا انجام مطالعات و آزمايش هاي ژئوفيزيکي نظير روش هاي ژئوالکتريک و ژئورادار(GPR) به عنوان يکي از ارزان ترين و سهل الوصول ترين تکنيکهاي قابل استفاده در شناسائي گسل هاي مدفون و پنهان کلان شهر تهران مي تواند مد نظر قرار گيرد و راهگشاي مطالعات پايه سازه هاي بلند مرتبه و مهم باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه و مقايسه داده هاي برداشت شده حاصل از عمليات ژئوفيزيکي به روش هاي الکتريکي و ژئورادار با داده هاي برداشت هاي ميداني و مشاهده مستقيم اثر گسل فرعي آزاد شهر، کارايي اين روش ها مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله