عنوان
ارتباط بين ويژگي هاي هندسي بافتي کاني ها با مقاومت فشاري و کششي سنگهاي آذرين متبلور
نویسنده (گان)
Ali hemmati
محمد غفوري
غلامرضا لشگريپور
حسن موميوند
چکیده مقاله
اندازه گيري هاي هندسي و کمينه سازي ويژگي هاي بافتي براي برقراري رابطه با ويژگي هاي مهندسي در چند دهه اخير مورد علاقه محققين بوده است. با توجه به ابعاد ريز و حجم بسيار زياد کاني در يک مقطع ميکروسکوپي تمامي مطالعات پيشين بر مبناي نمونه برداري سيستماتيک يا تصادفي از برخي نقاط مقاطع ميکروسکوپي استوار بوده است. علاوه بر اين بيشتر مطالعات بر روي گروه خاصي از سنگها مثلا گرانيت ها يا ماسه سنگها محدود بوده است. در اين تحقيق براي اولين بار مطالعات بر مبناي تصوير برداري کامل از کل سطح مقاطع ميکروسکوپي استوار گرديد. مضافا اينکه تقريبا دامنه وسيعي از سنگهاي آذرين بلورين از گرانيت تا ديوريت و گابرو در 15 تيپ متفاوت بطور گروهي مورد ارزيابي واقع گرديدند. نتايج مطالعات برغم تنوع وسيع سنگ شناسي و توزيع ابعادي حدود هزار برابر قابل توجه بود: هيچ رابطه آشکاري بين نسبت کاني هاي تشکيل دهنده يا نسبت اندازه کاني ها با مقاومت سنگهاي مورد مطالعه مشاهده نگرديد. اين نتيجه در مورد شکل و فرم کاني ها نيز صادق بود. برغم اين نتايج نسبت اندازه ميانگين کوارتز بر اندازه ميانگين پلاژيوکلاز بدون توجه به نوع و تيپ سنگ آذرين مورد بررسي ارتباط خوبي با ويژگي هاي مقاومتي برقرار نمود. درجه اين همبستگي در دامنه کاني شناسي بزرگتر از 1/0 ميليمتر مربع به 61% بالغ مي گردد. با توجه به تنوع بسيار وسيع اندازه کاني ها و تيپ سنگ شناسي رابطه فوق قابل اهميت است. بررسي آماري ابعاد کاني شناسي سنگهاي مورد مطالعه توزيع تقريبا متقارن کاني شناسي در پيرامون قطر يک ميليمتر را نشان داد. اين يافته بدين معناست که قطر 1 ميليمتر احتمالا قطر شاخص در ساختار کاني شناسي سنگهاي آذرين متبلور باشد بنابراين هدايت بررسي هاي کاني شناسي در پيرامون قطر 1 ميليمتر احتمالا نتايج مثبتي در ارزيابي خصوصيات مهندسي يا پتروگرافي اين سنگها خواهد داشت.

متن کامل مقاله