عنوان
اثر انحلال پذيري و زوال بر آثار سنگي سروك در كهگيلويه و بويراحمد
نویسنده (گان)
مليحه مهدي آبادي
چکیده مقاله
چكيده آثار صخره‌اي نقش ويژه‌اي در حفظ فرهنگ و تمدن ايران دارند. بسياري از اين آثار نه تنها در فرهنگ ايران بلكه در شناسايي فرهنگ جهاني نيز نقش بسزايي ايفا مي‌نمايند وتعداي از آنها در فهرست ميراث جهاني ثبت شده‌اند. آثار تنگ سروك نيز در انتظار ثبت در اين ميراث بشري هستند.همين امر سبب شده تا بررسي هاي تاريخي وحفاظتي آن مد نظر قرار گيرد مقاله فوق بخش مختصري از مطالعات ميداني در راستاي حفاظت آنها ارائه مي‌نمايد كه درباره اثر انحلال پذيري و زوال اين آثار است. اين پژوهش به صورت كتابخانه‌اي وميداني انجام پذيرفته‌است در اين مقاله ابتدا توضيح مختصري از موقعيت جغرافيايي وتاريخي آثار ارائه مي‌شود سپس اقليم، زمين شناسي منطقه و نتايج مقاطع ميكروسكوپي ، در انتها نتيجه داده‌ها وفهرست منابع ارائه مي‌گردد.

متن کامل مقاله