عنوان
تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي و ارزيابي پريود غالب خاک در شهر خليل آباد
نویسنده (گان)
ويدا طاهرپور خليل آباد
ناصر حافظي مقدس
غلامرضا لشکري پور
چکیده مقاله
شهر خليل آباد در استان خراسان رضوي واقع است. وجود گسل فعال درونه در 10 کيلومتري شهر خليل آباد، سبب شده است که اين شهر به لحاظ لرزه زمين ساختي از پتانسيل لرزه اي بالايي برخوردار باشد و اين امر انجام مطالعاتي در اين خصوص را با اهميت تر جلوه مي دهد. در اين مطالعه، ضمن تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي شهر خليل آباد با مقياس 50000/1 ، برآوردي از پريود غالب خاک با استفاده از داده هاي مايکروترمور در منطقه انجام شده است. بدين منظور ، يکي از متداولترين و ساده ترين روش هاي مبتني برمايکروترمورها يعني روش نسبت طيفي افقي به عمودي موج لرزه اي موسوم به روش ناکامورا در 30 نقطه در منطقه به کار گرفته شده است که داده هاي حاصله توسط نرم افزار GEOPSY مورد پردازش قرار گرفته و سپس منحني هاي نسبت طيفي آنها استخراج گرديده است. در نهايت با استفاده از مقادير پريود غالب حاصل از اين منحني ها، نقشه هم پريود براي اين شهر ترسيم شده و تغييرات مقادير پريود مورد بررسي قرار گرفت.

متن کامل مقاله