عنوان
بررسي تاثير ساختگاه سد زيرزميني بر كيفيت آب زيرسطحي در سد زيرزميني سنگانه كلات
نویسنده (گان)
غلامرضا لشكري‌پور
محمد غفوري
علي باقريان كلات
علي اكبر عباسي
چکیده مقاله
بررسي‌هايي كه در اين تحقيق صورت گرفت نشان داد كه بر اساس اطلاعات حاصل از بررسي كيفيت نمونه هاي آب چاه مطالعاتي در زمان قبل و بعد از احداث سدزيرزميني، ميانگين EC آب در محل ساختگاه سدزيرزميني در قبل و بعد از اجراي سد به ترتيب برابر 5800 و 6700 ميكروموس بر سانتيمتر مي‌باشد. آماربرداريهايي كه به صورت ماهانه از كيفيت آب و به صورت روزانه از تغييرات سطح آب چاه مطالعاتي واقع در مخزن سدزيرزميني سنگانه به عمل آمد نشان داد كه اين سد در هر نوبت آبگيري تا حدود 8000 مترمكعب قابليت ذخيره آب زيرسطحي را دارا مي باشد. كاهش كيفيت آب استحصالي نيز در اثر ماندگاري در مخزن سد، حداکثر 1000 ميكروموس بر سانتيمتر است كه در شرايط كمبود شديد آب شرب دام در منطقه، مشكل خاصي را ايجاد نكرده است. اين بررسي نشان داد که عوامل زمين شناسي و هيدروژئولوژيكي باعث افت کيفي آبها گرديده است. وجود تشکيلات مارني و شيلهاي مارني و تماس آنها با آبهاي سطحي و زيرسطحي باعث تخريب كيفيت آبهاي زير زميني منطقه مي‌گردد. اين تشکيلات در قسمتهاي پايين دست حوزه، سنگ کف و تکيه گاههاي سدزيرزميني را تشکيل مي دهد. لذا اثر اين سازند در قسمتهاي پايين دست منطقه بر روي كيفيت آبهاي زير سطحي بيشتر بوده و در اثر ماندگاري آب در مخزن سدزيرزميني موجب افزايش EC و غلظت آبها مي‌گردد.

متن کامل مقاله